088 495 20 50

Hezelbase Subsidienieuws

Het laatste nieuws uit de Hezelbase

Dagelijks het laatste nieuws op het gebied van subsidie, fiscale stimuleringsregelingen en fondsen (Europees, nationaal, regionaal).

27-03-2015 - 15:51:25
BoerenNatuur, de belangenorganisatie van agrarische natuurverenigingen in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland, is het niet eens met de wijze waarop de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaat controleren op naleving van de voorwaarden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Volgens voorzitter Togtema van BoerenNatuur betekent doorgang van de huidige plannen dat aangesloten collectieven geen gebiedsaanvraag doen voor agrarisch natuurbeheer.
27-03-2015 - 15:39:16
The European Commission has launched a new call for projects under the programme Horizon 2020 - EU Framework Programme for Research and Innovation. The call is published under the main pillar Societal Sciences. The closing date for applications is June 25, 2015. The call for proposals Exploratory Research H2020 Call 1 - H2020-SESAR-2015-1 has a budget of € 20,600,000.
27-03-2015 - 15:37:59
The European Commission has launched three new calls for projects under the programme Horizon 2020 - EU Framework Programme for Research and Innovation. The calls are published under the main pillar Societal Challenges: challenge secure society.
27-03-2015 - 15:34:01
De provincie Noord-Holland stelt in 2015 € 100.000 subsidie beschikbaar voor onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming van monumenten en identiteitsbepalende gebouwen. Ook de afgelopen drie jaar heeft de provincie subsidie verleend voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken: voor 29 rijksmonumenten, 6 gemeentelijke monumenten en 3 gebouwen zonder monumentenstatus is een onderzoek uitgevoerd. Uit de afgeronde onderzoeken blijkt dat herbestemming van de monumenten vaak kansrijk is.
27-03-2015 - 15:32:41
Eigenaren van rijksmonumenten kunnen nog tot en met dinsdag 31 maart a.s. subsidie aanvragen voor het in stand houden van hun gebouwde, groene of archeologische monument. Dat kan digitaal of op papier. Vanaf 1 april controleert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of de aanvragen compleet zijn, inclusief alle verplichte bijlagen. Ook kijkt zij of de aanvragen voldoen aan de indieningsvereisten. Mocht er informatie ontbreken, dan stuurt de Rijksdienst een verzoek om aanvullende informatie.
27-03-2015 - 15:31:32
Vanaf 26 maart 2015 tot en met 7 mei 2015 kunnen bij Fonds NutsOhra voorstellen worden ingediend in het kader van de tweede call voor het programma Klein Geluk. In deze oproep kunnen organisaties projectaanvragen indienen, die zich richten op de toevoeging van kwaliteit van leven, voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg op de domeinen autonomie, sociale participatie en/of welbevinden. In deze oproep is nog geen ruimte voor individuen om een subsidieaanvraag in te dienen.
27-03-2015 - 15:30:00
De gemeente Roosendaal heeft nadere regels opgesteld voor het verstrekken van een 'incidentele loonkostensubsidie' aan werkgevers. Werkgevers komen in aanmerking voor deze subsidie, indien zij een arbeidsovereenkomst sluiten met een uitkeringsgerechtigde uit deze gemeente. Er moet een overeenkomst worden afgesloten voor tenminste 6 maanden, voor tenminste 28 uur per week. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000, maar dan moet wel een jaarcontract worden afgesloten.
27-03-2015 - 15:28:56
In het Kunstenplan legt de gemeente Amsterdam iedere vier jaar vast hoe de cultuursubsidies in de stad worden besteed en welke doelen behaald moeten worden. In het nieuwe Kunstenplan 2017-2020 wil de gemeente culturele coalities stimuleren en de subsidiesystematiek vereenvoudigen. Met ingang van 2017 wordt het budget met € 7,6 miljoen verhoogd tot € 90,2 miljoen in totaal. Wethouder Ollongren van Kunst en Cultuur legt nu de contouren voor het nieuwe Kunstenplan voor aan de gemeenteraad.
27-03-2015 - 15:27:19
Tot en met 1 juni 2015 kunnen onderzoekers bij Instituut GAK een voorstel indienen voor wetenschappelijk onderzoek, binnen het onderwerp 'Waar blijven voormalig Wajongeren vanaf 2015?' De achtergrond van deze onderzoeksvraag is de invoering van de Participatiewet en het feit dat een groot deel van de voormalige Wajonggerechtigden onder de Participatiewet gaat vallen.
27-03-2015 - 15:25:39
Vanaf 1 april 2015 tot en met 29 mei 2015 kunnen bij de provincie Friesland aanvragen worden ingediend voor de subsidieregeling Werkloosheidsbestrijding. In het kader van deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor het bieden van een arbeidsplaats aan werkzoekenden zonder baan. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen en organisaties welke op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening aangewezen zijn als een sociale werkplaats.
Pagina: 1 | 2 | 3

Gratis proefperiode

Hezelbase 7 dagen kosteloos en vrijblijvend proberen? Na aanmelding heeft u binnen enkele ogenblikken toegang tot Hezelbase.

Direct aanmelden

Demonstratie

In korte tijd op de hoogte van wat Hezelbase voor u kan betekenen? Plan een 30 minuten demonstratie bij u op kantoor.

Afspraak maken