088 495 20 50

Disclaimer

De medewerkers van Hezelbizz B.V. werken dagelijks aan deze website en de hier genoemde producten en diensten. Desondanks accepteren Hezelbizz B.V. en haar medewerkers geen aansprakelijkheid o.a. betrekking hebbende op, maar niet beperkt tot, juistheid en volledigheid van de op deze website en in de producten en diensten van Hezelbizz B.V. verstrekte informatie.

Andere informatiebronnen

Alle informatie op deze website en in de door Hezelbizz B.V. geleverde producten en diensten dient slechts als achtergrondinformatie, en kunnen niet gebruikt worden als enig referentiemiddel. U dient altijd ook andere informatiebronnen te raadplegen.

Aan verandering onderhevig

Hezelbizz B.V. wijst er verder op dat de aard van de informatie met zich meebrengt dat deze informatie sterk aan wijzigingen en veroudering onderhevig is. Hoewel Hezelbizz B.V. zich immer inspant om de informatie actueel en up-to-date te houden, kan zij hier geen garantie toe verstrekken of enige aansprakelijkheid.

Indirecte schade

Hezelbizz B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade verband houdende met het verloren gaan van gegevens, winstderving of enigerlei andere gevolgschade. Hezelbizz B.V. is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade of schade die het gevolg is van onjuistheid en / of onvolledigheid en / of onrechtmatigheid en / of achterstand in actualiteit van de door Hezelbizz B.V. aangeleverde of uitgegeven informatie.

Tijdelijk niet leverbaar zijn

Het (al dan niet tijdelijk) niet leverbaar of in bewerking zijn van een bepaald product of een bepaalde dienst van Hezelbizz B.V. kan nimmer gelden als een toerekenbare tekortkoming van Hezelbizz B.V.. Het is Hezelbizz B.V. in zulk een geval toegestaan het product later dan gepland te leveren.

Vrijwaring

De wederpartij vrijwaart Hezelbizz B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Hezelbizz B.V. geleverde programmatuur of -andere materialen, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die programmatuur of andere materialen.

Copyright

Het letterlijk overnemen van tekst, afbeeldingen, logo's en het gebruiken van tekst voor andere doeleinden, is verboden, mits schriftelijk aangevraagd en na toestemming van de webmaster.

Het letterlijk overnemen van nieuwsberichten uit de Fundingcontrol is verboden, mits schriftelijk aangevraagd bij de webmaster en na toestemming van de webmaster.

Contact

Heeft u een vraag over een product of oplossing van Hezelbizz? Vul dan het contactformulier in. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Geoptimaliseerd door Isatis Online Results